Methodieken

De volgende methodieken gebruik ik, indien nodig, in mijn coaching en trainingen

  • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
  • Oplossingsgericht Werk (OGW)
  • Systemisch Werk,
  • Self-Connection,
  • Integral Eye Movement Therapty (IEMT)
  • Energie Werk.

NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren                    

NLP staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren. NLP komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden. Je kunt de methode ook wel scharen onder de praktische psychologie.    Het is een mentaal concept wat onbewuste processen en strategieën bewust maakt. Anders gezegd: met NLP wordt je duidelijk waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Je leert hoe je afrekent met je gedragingen die niet voor je werken en hoe je jouw gedrag meer in lijn brengt met hetgeen je wilt bereiken. Met NLP ervaar je meer mogelijkheden om je leven vorm te geven op een manier die goed voor je werkt en komen doelen dichterbij.
NLP in het kort: hoe vangen je zintuigen informatie op, hoe verwerk je die informatie razendsnel, hoe geef je dit aan jezelf weer en hoe uit je dit vervolgens bewust en onbewust in gedrag. Hoe je iets aan jezelf weergeeft, heeft invloed op je stemming en stemming ‘kleurt’ je gedrag. Weet je hoe je stemming kunt beïnvloeden, en pas je die kennis toe, dan zal het resultaat er doorgaans ook naar zijn.
Je kunt de methode ook wel scharen onder de praktische psychologie. Persoonlijke groei staat centraal.

OGW: Oplossingsgericht Werken 
Oplossingsgericht werken is een doelgerichte, waarderende methode en een positieve, krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren. Deze manier van werken komt voort uit de psychotherapie en heeft zich in de praktijk reeds bewezen. De kern van oplossingsgericht werken gaat uit van de gewenste situatie, richt zich op bereikte successen, competenties en mogelijkheden en werkt vanuit het “kleine stappen” principe. Veel mensen in onze maatschappij zijn sterk gericht op problemen en onvolkomenheden. De illusie is dat je door veel te weten over ‘het probleem’, ‘de oorzaak’  je dichter bij de oplossing komt. Bij  oplossingsgericht werken kijken we naar de successen die je al gerealiseerd hebt. Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen. Een Competentie gericht model, je kijkt naar de sterke kant van de mens.

Systemisch Werk             

Gebruik het goede uit je geschiedenis
Wat kun je leren van je eigen geschiedenis? Onnoemelijk veel. En dan bedoelen we niet wát je tot nu toe in je leven hebt gedaan, maar: welke krachten uit je familiesysteem hielpen jou daarbij? Welke stonden of staan je nog in de weg? Wat heb je onbewust misschien overgedragen op je kinderen, terwijl je dit nog zo wilde voorkomen? Krachten? Overdragen? Jazeker. Systemisch Werken neemt het verleden als uitgangspunt en staat met twee benen in het hier en nu. Ken je systemen
Het woord ‘systeem’ staat voor de groep waarvan je deel uit maakt. Mensen maken deel uit van verschillende sociale systemen: werk, sportclub, hobbyclub, vriendengroep en natuurlijk je familie: je gezin van herkomst. Dit systeem is bindend: je kunt wel uit je tennisclubje stappen maar niet uit je familie. Leuk of niet, met je familie van herkomst blijf je altijd verbonden. In elk systeem gelden universele natuurwetten; waarover hieronder meer. Houdt iedereen zich aan deze wetten, dan is het systeem in balans. Maar de praktijk is vaak anders.
Binnen elk systeem gelden drie natuurwetten, ook wel ‘velden’ genoemd. Het eerste veld gaat over binding en verbinding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem en hoort erbij, ongeacht zijn of haar daden. Het tweede veld gaat over ordening: ouders zijn ‘de groten’, kinderen zijn ‘de kleinen’. Er is een vaste volgorde van oudste naar jongste kind; kinderen die het levenslicht niet of nauwelijks hebben gezien, tellen hierin mee. Het derde veld gaat over geven en nemen; is deze in balans dan blijft de energie tussen mensen stromen.            
Waar de wetten niet worden gerespecteerd, ontstaat dynamiek die ongezond is. Dit gebeurt veelal onbewust en uit liefde voor en loyaliteit naar het systeem. Toch raken mensen makkelijk verstrikt in de problematiek die hieruit voortvloeit. Inzicht in de drie velden creëert mogelijkheden om de balans in het systeem te herstellen en gezonde stappen te zetten op weg naar persoonlijke groei.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

Self- Connection

Self-Connection is een gezonde benadering van de taal van je lichaam: de signalen die je lichaam intern afgeeft en hoe je hier op kunt navigeren. Door meer inzicht te krijgen in, wat je zou kunnen noemen, de biologisch-fysiologische processen en ontwikkeling van het menselijk lichaam vanaf het prilste ontstaan, leer je die lichaamssignalen eerder en beter op te merken en er opnieuw naar te luisteren. Opnieuw, want ooit kon je dit al; in een tijd waarin deze ‘zuivere, natuurlijke opmerkzaamheid’ nog niet werd vertroebeld door gesproken taal en aangeleerde overtuigingen.

Besef en ervaar je hoe deze interne processen voor een belangrijk deel je gedrag sturen, dan ontstaan er meer mogelijkheden en heb je de keuze om te doen wat goed voelt. Bij self- connection heeft de ratio regelmatig het nakijken, echte zonder dit als minder waardevol af te doen! Maar de wijsheid van je lichaam, compleet met beelden, reflexen, bewegingen, sensaties en emoties, heeft je iets anders te zeggen: het vertelt je hoe je als mens verbonden bent met de oerbron van waaruit we allen zijn ontstaan en mee in verbinding blijven. Het leert je het contact met jezelf, de ander en de wereld (opnieuw) open, onbevangen en evenwichtig tegemoet kunt treden door hier onderdeel van te zijn, zonder jezelf hierin te verliezen.

IEMT: Integral Eye Movement Therapy

IEMT is een methode om snel en blijvende resultaten te creëren bij klachten gerelateerd aan angsten, fobieën en wanneer mensen om niet verklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties.

Het is een methodiek voor verandering van ongewenste intense negatieve gevoelens, emoties en herinneringen.

De methode is een alternatief in situaties van chronische problemen, waar ‘praat-therapieën’ onvoldoende bleken te helpen. Hierbij richt IEMT zich het limbisch systeem (ons gevoelssysteem).

Bij IEMT verminderen of verdwijnen de gevoelsmatige sensaties (emoties) die gekoppeld zijn aan angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties. Kenmerkend hierbij is dat de ogen tijdens de therapie worden bewogen. Het doel hiervan is om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken, met andere emoties tot gevolg. Tijdens het bewegen van de ogen(volgens een bepaald patroon) wordt aan de cliënt gevraagd te blijven denken aan de herinnering wat hem/haar een naar gevoel geeft.

Bij IEMT wordt niet of nauwelijks gepraat over “het probleem”. Dit blijkt in de praktijk voor de cliënt wel zo prettig. Het resultaat is na afloop dat de herinnering hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen.

Energie werk

Je emoties, je gedachten, je fysieke lijf en gezondheid. Door heel het lichaam stroomt energie. Energie werk is gericht op deze energie.

Energie is overal, het is in je, om je en door je heen. Alles wat je vasthoudt, denkt, voelt, ruikt en hoort is energie in beweging. Het waarnemen van energie is zo vanzelfsprekend, dat je het al snel over het hoofd ziet.

Het werken met energie helpt je om het contact met je zintuigen te verdiepen en verfijnen. Je leert subtieler waarnemen. Je wordt hierdoor niet alleen bewuster van je energie, maar ook van je lichaam, emoties, gevoelens, gedachten en inspiratie. Door verfijnder af te leren stemmen, voel je grenzen en (on)mogelijkheden eerder aan. Je komt sneller tot de kern. Het wordt gemakkelijker om balans te (her)vinden en te onderhouden.

Energiewerk laat zich naar wens goed combineren met andere begeleidingsvormen. Door de diepgang die het in zich draagt, is het erg geschikt voor ondersteuning bij herstel, groei en veranderprocessen.